دکتر محمدرضا عطرچیان، سازمان نظام مهندسی تهران

Print

 

دکتر محمدرضا عطرچیان در حال حاضر و تا سال 1391 عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشند. همچنین ایشان در این سازمان بعنوان دبیر کمیته آموزش نیز فعالیت میکنند.