سئوالات ژئوتکنیک

Wednesday, 14 January 2015 11:21 افشاری
Print PDF

1- کدامیک گزینه درست است ؟

الف-مکانیک خاک همان ژئوتکنیک است .

ب- مکانیک خاک علم شناسایی خواص خاک و ژئوتکنیک علم زمین شناسی است .

ج- ژئوتکنیک کاربرد مکانیک است در علوم مهندسی

د- هیچکدام

2- کدامیک واژه درست نمی باشد ؟

الف- خاکهای رسوبی حاصل ماگما از آتش نشان ها می باشد .

ب- سنگ دگرگونی از دگرگون شدن یک نوع سنگ بر اثر حرارات و فشار میباشد.

ج- گرانیت یک نوع سنگ آتش نشانی است .

د- رس- سیلت-ماسه و شن خاکهای رسوبی میباشند .

3- کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف-در تقسیم بندی خاکها به روش آشتو خاکهای A1,A2,A3 ریزدانه و خاکهای A3,A4,A5,A6,A7 درشت دانه میباشند .

ب- در طبقه بندی یونیفاید : خاک SC یعنی سیلت رس دار

ج- خاکهای آلی در طبقه بندی یونیفاید با A8 نشان داده میشوند .

د- مرز بین درشت دانه و ریز دانه در هر طبقه بندی آشتو و یونیفاید الک 200 میباشد .

4- در روش نگاهداری ترانشه خاکی بوسیله خرپا به شرط استفاده از جداول جداول کتاب بدون محاسبه کدام یک از عبارات زیر صحیح است ؟

الف-فاصله خرپا ها (L) می تواند از 3 متر تا 7 متر باشد .

ب- ارتفاع گود نبایستی از 16 متر بیشتر باشد .

ج- رابطه ای با ضرایب مقاومتی خاک ندارد .

د- اگر محل برخورد ضرایب مقاومتی خاک در بالای دسته منحنی ها قرار گیرد یعنی خاک ضعیف است و طراحی ویژه بایستی انجام شود .

5- در عبارت زیر کدام یک از عبارات بعدی آن بایستی جایگزین گردد؟

برای پیشگیری از ایجاد فشار آب در پشت دیوار :

الف-سعی میشود سطح آبهای زیر زمینی (WT) توسط پمپ آب پایین آورده شود .

ب- از خاک رس بنتونیت استفاده میشود تا تورم آن مانع انتشار آب شود .

ج- بالای سطح گوبرداری یک خندق کنده میشود که آبهای سطحی را جمع آوری کند .

د- بین روکش های موقت و جبهه حفاری زهکش های نواری و ژئوکامپوزیتی قائم نصب میشود .

6- مراحل اجرای میخکوبی در خاک یعنی ؟

الف- خاکبرداری – استقرار میلگردها و تزریق روکش شاتکریت.

ب- حفاری گمانه- استقرار میلگردها و تزریق روکش شاتکریت .

ج- استقرار میلگرد ها و تزریق روکش شاتکریت .

د- خاکبرداری – حفاری گمانه- استقرار میلگرد ها و تزریق و ساخت روکش شاتکریت

7- کدام عبارت درست است ؟

الف- خاکهای غیر چسبنده خشک با دانه بندی POORLY GRADED برای سیستم میخکوبی مناسب است.

ب- خاکهای با تراز آب زیر زمینی بالا در محل اجرای دیوار نقشی در پایداری ترانشه خاکی ندارد

ج- آب دشمن NAIL نیست .

د- چنانچه خاک ترانشه ریزدانه باشد بایستی دارای پلاستیسیته نسبتاً کمی باشند و شاخص پلاستیک یا PI آن کمتر از 15 باشد .PI کمتر از 15

8- کدام واژه درست نمی باشد ؟

الف- سر بار کنار گود نقشی در پایداری گود ندارد .

ب- سربار کنار گود مؤثر است و بایستی اثر آنرا بشکل یک تنش که واحد آن است در نظر گرفت .

ج- زمانی که پروانه ساختمانی صادر و به روش میخکوبی در خاک بایستی گود رابرداریم همسایه هایی که زیر ملک آنها میخکوبی میشود بایستی برای انجام این کار رضایت داشته باشند .

د- توافق خصوصی بین مالک یا مالکین یک مجموعه با عامل NAIL کننده برای انجام میخکوبی کفایت میکند و دیگر نیازی به کسب مجوز مجدد از شهرداری نیست .

9- بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها یعنی :

الف- شهرداری ها مکلفند هرگونه مشکلاتی را که در معابر عمومی وجود دارد یا دیواری در معابر عمومی وجود دارد یا دیواری در معابر عمومی یا خصوصی در حال فرو ریختن است مرتفع نموده و یا پایدار سازد .

ب- تکلیفی در خصوص ملک خصوصی شخص که در معرض خرابی است ندارد .

ج- هزینه رفع خطر را انجام و عین آنرا از مالک ملک طلب میکنند .

د- نیازی به اخذ اجازه دادستانی برای ورود به ملکی که در حال خرابی است ندارد .

10- برای تعیین مقاومت خاک چه آزمایشهایی را میتوان انجام داد ؟

الف- آزمایش SPT در خاک .

ب-آزمایش PLT در خاک .

ج- آزمایش CPT در خاک بهمراه تعیین دانه بندی خاک

د- موارد الف و ب .

11- کدام واژه درست است ؟

الف- روش OPEN CUT WALLS همان روش BERLIN WALLS میباشد .

ب- روش BERLIN WALLS در حفاری چاههای نفتی استفاده میشود .

ج- روش BERLIN WALLS همان روش تیرهای متقابل است .

د- روش TBM یعنی حفاری زیر زمینی با استفاده از گل حفاری (بنتونیت)

12- کدام واژه درست است ؟

الف-دانه بندی خاک به روش AASHTO صرفاً برای فرودگاهها استفاده میشود .

ب- روش UNIFIED صرفاً برای راهسازی است .

ج- روش FAA بطور اختصاصی برای باند فرودگاهها استفاده می شود .

د- از خاک رس مونت موریلونیت برای ساخت چینی استفاده میشود .

13- تفاوت دو روش NAILING و ANCHORING در این است که :

الف- در روش NAILING استرند ها کشیده میشود تا خاک به روش پس تنیدگی قرار گیرد .

ب- میخکوبی برای پایداری موقت 18 ماهه و برای مهارکوبی 12 ماه اعتبار دارد .

ج- برابر مقررات ملی ساختمان پایداری یک دیوار میخکوبی شده در حالت موقت 12 ماه و در روش FHWA(کتاب ترجمه اینجانب) 18 ماه اعتبار دارد .

د- میزان نشست خاک در هر دو روش برابر است.

14- نقش SPACER (فاصله دهنده) در اجرای NAIL:

الف- تزریق گروت را آسانتر میکند .

ب- میلگرد را در وسط گمانه نگاه میدارد تا دوغاب سیمان بطور یکنواخت اطراف آنرا بپوشاند .

ج- فضا دهنده حفره بوده و آنرا گشادتر میکند تا تزریق گروت به آسانی انجام شود .

د- روی میلگرد یا استرند را می پوشاند که از خورندگی فولاد جلوگیری کند .

Last Updated on Tuesday, 08 January 2019 07:02